Terms of Use

Оплаквания относно съдържание, публикувано на уебсайта LittleNet LittleNet зачита правата на интелектуална собственост на другите и желае да предложи платформа, която не съдържа съдържание, което да нарушава тези права. Нашето потребителско споразумение изисква информацията, публикувана от членовете, да бъде точна, законосъобразна и да не нарушава правата на трети страни. За да популяризира тези цели, LittleNet осигурява процес за подаване на жалби относно съдържание, публикувано от нашите членове. Нашата политика и процедури са описани и / или посочени в следващите раздели. Моля, обърнете внимание, че независимо дали деактивираме достъпа до или премахваме съдържание, LittleNet може да направи добросъвестен опит да препрати писменото уведомление, включително информацията за контакт на жалбоподателя, до члена, публикувал съдържанието, и / или да предприеме други разумни стъпки, за да уведоми Член, който LittleNet е получил известие за предполагаемо нарушение на правата на интелектуална собственост или друго нарушение на съдържанието. Нашата политика е също така, при подходящи обстоятелства и по наша преценка, да деактивираме и / или прекратим акаунтите на членове или групи, в зависимост от случая, които нарушават или многократно нарушават правата на други лица или публикуват по друг начин незаконно съдържание. Моля, обърнете внимание, че всяко известие или насрещно известие, което изпращате, трябва да бъде вярно и трябва да бъде подадено под наказание за лъжесвидетелстване. Фалшиво известие или насрещно уведомление може да породи лична отговорност. Следователно може да поискате съвет от юрисконсулт, преди да изпратите известие или насрещно известие. Искове относно нарушаване на авторски права Известие за нарушаване на авторски права: Съгласно Vi Team Corp Copyright LittleNet е въвел процедури за получаване на писмено уведомление за заявени нарушения. LittleNet също така е определил агент, който да получава известия за заявено нарушение на авторски права. Ако вярвате добросъвестно, че авторските Ви права са нарушени, можете да попълните и изпратите формуляр за известие за нарушаване на авторски права или да предоставите по друг начин писмено съобщение, което съдържа: Електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторското право; Описание на защитеното с авторски права произведение, за което твърдите, че е нарушено; Описание, посочващо местоположението на нашия уебсайт на материала, за който твърдите, че нарушава; Вашият имейл адрес и Вашият пощенски адрес и / или телефонен номер; Декларация от ваша страна, че добросъвестно вярвате, че спорната употреба не е разрешена от собственика на авторските права, неговия агент или закона; и Декларация от ваша страна, направена под наказание за лъжесвидетелстване, че информацията в известието ви е точна и че вие ​​сте собственик на авторските права или сте упълномощени да действате от името на притежателя на авторските права. Моля, изпратете известието си до агента за авторски права на Vi Team Corporation, както следва: Попълнете нашия онлайн формуляр за подаване, за да се свържете с агента за защита на авторските права на Vi Team Corp Или се свържете с нас по пощата на: Vi Team Corporation ATTN: Агент за авторски права Правен отдел Бургас, Братя Миладинови 29Б Бургас, BG 8000 България Отговор: Ако смятате, че известие за нарушаване на авторски права е подадено неправилно срещу вас, можете да подадете насрещно уведомление съгласно раздели 512 (g) (2) и (3) от Закона за авторските права в цифровото хилядолетие. Можете да попълните формуляра за насрещно уведомление относно искане за нарушаване на авторски права или да предоставите по друг начин писмено съобщение, което съдържа: Вашият физически или електронен подпис; Идентификация на отстранения материал или до който достъпът е забранен; Декларация под наказание за лъжесвидетелстване, че добросъвестно вярвате, че премахването или деактивирането на материала е било грешка или че материалът е бил идентифициран погрешно; Вашето пълно име, имейл адрес, пощенски адрес и декларация, че се съгласявате с юрисдикцията на Български окръжен съд в съдебния район, където се намира вашият адрес, ако адресът е в България, или , разположен в Северния окръг на Бургас (Област Бургас), ако адресът ви се намира извън България и че ще приемете връчване на процес от жалбоподателя, изпращащ известието, или неговия / нейния упълномощен агент. Моля, изпратете вашето насрещно уведомление до агента за авторски права на LittleNet чрез нашия онлайн формуляр за изпращане или по пощата на посочения по-горе адрес. Докладване на неподходящо съдържание, съобщения или опасения за безопасност Политика за търговските марки на LittleNet Политика за фалшив профил на LittleNet